Meetproject luchtkwaliteit

Doelstelling meetproject

De luchtkwaliteit staat vandaag erg onder druk. Door het meten van verschillende parameters die deze luchtkwaliteit bepalen wil Rondom ’t Veer een bijdrage leveren aan de bewustwording van bewoners in woonbuurten en Mechelaars.
Dit project loopt in samenwerking met andere buurten en met deskundige instanties.

4 fazen

De eerste fase bestaat in het ontwerpen van een prototype dat fijn stof (PM2,5), NO2, temperatuur, luchtvochtigheid en geluidsdruk meet. Deze fase loopt tot maart 2019.
Vanaf april 2019 is gestart met de verbetering van dit prototype. Er worden twee prototypes gemaakt zodat de werking van de meetcomponenten kunnen vergeleken worden én bovendien wordt de communicatie met server via verschillende kanalen onderzocht. (Fase 2)
In fase 3 worden meerdere meetapparaten gebouwd en uitgerold. De metingen worden opgevolgd en op een attractieve wijze voorgesteld. (Oktober 2019 – mei 2020)
Fase 4 is de evaluatie.

Ontwikkeling van het prototype

Projectleider

Dit project gebeurt onder leiding van Patrice Delathouwer. Er werd een projectsubsidie aangevraagd in het kader van klimaatneutrale initiatieven en buurten.